Årsmöten x 2

KALLELSE

Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i

FÖRENINGEN STENUNGSÖN

Tisdag den 23 juni 2020, kl. 17.30, i anslutning till utomhusscenen,

vid Forsellska Villan

Ändringen av tid och plats är p.g.a den rådande Coronapandemin, stämman hålls utomhus, det möjliggör att alla kan hålla avstånd till varandra.

Välkommen, Styrelsen               

DAGORDNING

*1     Val av mötes ordförand

*2     Val av mötes sekreterare

*3     Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

*4     Frågan om mötet blivit behörigt utlyst

*5     Föredragning av förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning

*6    Beslut om fastställande av balansräkning /fastställande av budget,

         samt ansvarsfrihet för styrelsen

*7     Föredragning av revisionsberättelsen

*8     Föredragning av verksamhetsberättelse

*9     Presentation av årets aktiviteter

*10   Fastställande av årsavgift

*11   Val av styrelse och suppleanter

*12   Val av revisor   

*13   Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet

*14   Mötet avslutas

Norra Stenungsöns samfällighetsförening, NSS

Medlemmarna i Norra Stenungsöns Samfällighetsförening

kallas härmed till ordinarie

 

ÅRSSTÄMMA

 

Tisdagen den 23 juni 2020 kl.18.00

I anslutning till utomhusscenen vid Stenungsögårdens campingstugor

 

Den ordinarie stämman 21 mars bordlades p.g.a. Coronapandemin. Ett beslut som rimmade väl med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det aktuella läget manar fortfarande till försiktighet, ”social distansering” och gott omdöme.

Styrelsen väntar dock på beslut av stämman i ett antal viktiga frågor, se förslag till dagordning och tidigare utskick. Som situationen är nu blir föreningsarbetet starkt begränsat då stämman inte kunnat fatta beslut och ge riktlinjer för styrelsen. Vi vill inte bara blicka framåt vi vill även göra bokslut för verksamhetsåret 2019.

Som läget är nu har vi sett oss nödgade att hitta en lösning. En lösning som ska kännas bra för alla medlemmar och som ska vara rätt och riktig vad gäller allas rätt till påverkan och inflytande

För att vi ska kunna genomföra en stämma på ett fullgott sätt och ha folkhälsomyndighetens riktlinjer i åminnelse har vi tänkt oss några speciella lösningar:

1 Vi kommer vara utomhus och på en plats som möjliggör att hålla 2 m avstånd mellan deltagarna

2 Vi uppmanar varje fastighetsägare att representeras av bara en person.

3 Vi utökar möjligheten att vara ombud för annan fastighetsägare från 1st till 3st

4 Vi önskar anmälan från dem som ämnar komma. Görs som ett mailsvar på detta utskick senast tisdagen den 16 juni.

Styrelsen

Norra Stenungsöns samfällighet, NSS