Du är här

Reningsveket

Förfrågan och information angående framtida hantering och nyttjande av före detta reningsverksfastighet med tillhörande mark (fastighet 1:277*)

Bakgrund

På årsstämman (2014) diskuterades fastighetens framtida ägande och användningsområden.  Det finns olika tänkbara alternativ:

·        fortsatt ägande av NSS

·        fastigheten återgår genom försäljning till AB Stenungsöns Havsbad

·        utbjudande till försäljning till externa intressenter

 

* Mer information om fastigheten finns sist i detta brev.

Fortsatt hantering av frågan

Styrelsen planerar att på kommande ordinarie årsmöte ta upp frågan för stämman att ta ställning till. Frågan kommer då främst att gälla huruvida NSS skall behålla fastigheten i sin ägo eller om en försäljningsprocess skall inledas. (Det krävs enligt lag ”1973:1150 om förvaltning av samfälligheter” minst två tredjedelar av de avgivna rösterna för att besluta om överlåtelse av fast egendom).

På årsmötet kommer också styrelsen att presentera den användning som styrelsen bedömer som den mest relevanta för fastigheten, i det fall medlemmarna beslutar att den skall stanna i NSS ägo. En uppskattning av vilka eventuella åtgärder och kostnader detta skulle medföra kommer också att presenteras.

Fastigheten skulle, enligt styrelsens arbetsgrupp, vid ett fortsatt ägande av NSS  kunna fylla vissa behov av förvaring (dokumentation, material/ utrustning för väg och ledningsnät) som  föreningen har.

 Vidare skall nuvarande pumphus och ledningar även i fortsättningen finnas på fastigheten.  Underhåll och drift skulle eventuellt helt eller delvis kunna finansieras med uthyrning av del av fastigheten.

 

 

Förfrågan till medlemmarna om fortsatt användning

Styrelsen vill nu också gärna ha in tankar/idéer från medlemmarna angående ett fortsatt användande av fastigheten, i det fall årsmötet beslutar att fastigheten ska stanna i NSS-medlemmarnas ägo.  Därför efterlyser vi medlemmarnas förslag på användningsområden för Reningsverket med tillhörande mark. Styrelsen kommer att presentera inkomna förslag på årsmötet och även ta dessa i beaktande när föreslagen eventuell framtida användning tas fram.

Vänligen maila dina/era förslag till disaflora@hotmail.com (Karin Sönderskov) eller lämna förslagen i samfällighetens postlåda på Norra Övägen 24 senast den 19 januari 2015!

Information om fastigheten:

Vad gäller fastigheten så tillhör den fastighetsplan 168, Norra Stenungsön. Det finns enligt gällande bestämmelser och detaljplan ett flertal begränsningar för nyttjandet av fastigheten, t. ex:

·        Byggnaden kan inte bli bostad

·        Ändring av fönster/dörrar/husform kräver bygglov

·        Marken får inte bebyggas ytterligare

·        Pumpstationen med tillhörande bufferttank ska ligga där den ligger

·        Fastigheten behöver saneras

För detaljplan klicka på nedanstående länk (eller kopiera och klistra in i webbläsare) och ange 1:277 i sökrutan.

http://karta.stenungsund.se/cbkort?selectorgroups=themecontainer&mapext=134268.8%206434907.6%20146556.8%206440994&layers=theme-lm_topowebb_nedtonad%20theme-planer_gallande&mapheight=956&mapwidth=1675&profile=extern

 

Styrelsen NSS