Du är här

Stämma 2016

 

Protokoll fört vid NSS årsstämma 12 mars 2016 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51 st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 

2        Godkännande av kallelsen

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

 

3        Val av ordförande för stämman.

Måns Isacsson valdes.

 

4        Val av sekreterare för mötet.

Ulf Johansson valdes.

 

5        Val av protokolljusterare tillika rösträknare, 2 st.

Sture Petri och Björn Persson valdes

 

6        Dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

7        Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

8        Revisionsberättelse, inkl årsredvisning

Revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

Ordf. klargjorde skillnader i kostnader jämfört 2014. Skillnader består till största del på att 13 månaders vattenräkningräkningar betalts till kommunen medan året före bara 11. Vidare att större underhållsinsattser gjorts på vägar och pumpsystem.

En diskussion uppkom ang. det relativa stora kapital som NSS har i div. fonder.

Mikael Holmstedt påpekade vikten av att alla vägar behandlas så lika som möjligt.

 

 

9        Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutet var enhälligt.

 

 

 

10    Ersättning till styrelsen för år 2016

Beslutades enligt följande:

Ordförande                                                         10 000 kr

Kassör                                                                    8 000 kr

Sekreterare                                                           8 000 kr

Vägansvarig                                                          3 000 kr

Ledningsansvarig                                                  3 000 kr

Vattenavläsningsansvarig                                     3 000 kr

 

 

11    Meddelande om röstnings- och debiteringslängd.

Informerades om och tillhandahölls för stämmodeltagarna.

 

 

12    Förslag till budget (administration, vägar, stamnätet) och uttaxeringar

Fastslogs.

 

13    Val

Styrelseordförande 1 år

Måns Isacsson valdes.

Styrelseledamöter 2 år, 2 st.

Marianne Wallin och Bengt Svensson valdes

Fyllnadsval 1 år 2 st.

Mattias Olsson och Karin Sönderskov valdes.

Suppleanter 1 år, 2 st.

Siggi Boman och Karin Sylvan valdes.

Revisorer 1 år 2 st.

Claes Gullmarstrand och Susanne Lindholm valdes.

Revisorssuppleant 1 år 1 st.

Peter Eriksson valdes

Valberedning 1 år 4 st. + styrelseordf.

Birgitta Engström, Björn Persson, Kent Sylvan, Marielle Korend-Larsson valdes.

Måns Isacsson är adjungerad.

 

14    Status—pågående översyn av debiteringslängden.

Ordföranden informerade om gjorda överenskommelser och vad som kvarstår. Diskussion uppstod kring begreppen sommar- resp. vinterboende. Styrelsen informerade om att gammalt beslut att alla ska betala taxa enligt vinterboende inte är godkänt eftersom det inte är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen kommer att återbetala det belopp som sommarboenden har betalt in som vore dom året-runt-boende. Totalt handlar det om 10 000-15 000 kr.

 

 

15    Reningsfastigheten

Ordförande gick igenom aktuelltläge. Detta framgår i verksamhetsberättelsen.

 

16    Motion från Stenungsögården ang. skyltar vid vänd- och parkeringsplatsen.

Motionen medföljer som bilaga med styrelsens kommentar till denna.

Representanter från motionärerna presenterade motionen och denna diskuterades bland deltagarna.

3 förslag utkristalliserade sig:

A)     Låta skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” sitta kvar.

B)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden”

C)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” vid vändplatsen. Sätta upp motsvarande skylt vid Lagmansvägen, Skomakareviksvägen och vid korsningen Koviksvägen/ Forselles väg.

Stämman beslutade enligt förslag C.

 

Roger Andersen ordnar i samråd med styrelsen en skylt/tavla med gemensam information och gällande regler för ön.

 

17    Belysningen på Stenungsön.

Styrelsen har som beslutats på föregående års stämma gått vidare med att se på förutsättningarna för utökad belysning på ön. Ordförande redovisade uppskattade kostnader framtagna av ” Trafiksystem i Väst”. Stämman beslutade att bordlägga frågan och skjuta över den till design-gruppen. Se nedan.

 

18    Sjöstigens gångväg

Ingen åtgärd aktuell. Om senare åtgärd av annan anledning blir aktuell ska bredden på stigen ses över.

 

19    Busskuren

Styrelsen har diskuterat frågan med Nösnäsgymnasiet.

Skolan kan bygga och måla en ny busskur för en kostnad av ca 10 000 kr(självkostnad).

Beslutades att gå vidare med detta förslag och kontakta gymnasiet till hösten 2016 för beställning.

 

 

20    ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Sammankallande blir Jonas Söderström. 

 

 

 

 

21    Fartbegränsning vid väg 160

En önskan har uppkommit att styrelsen ska kontakta vägverket om en ytterligare fartbegränsning av väg 160 vid utfart/infartsvägen från/till Stenungsön. Frågan ägs inte av NSS. Beslutades att en arbetsgrupp arbetar med problematiken. Gruppen ska bestå av Niklas Jernevad och Karin Sönderskov som också kontaktar Mats Reimertz för att höra om han kan deltaga.

 

 

22    Asfaltering av vägar.

Styrelsen undersöker förutsättningarna för att asfaltera Kihlmans väg och Kochs väg.

 

23    Fibergruppen.

John Sönderskov redogjorde för aktuellt läge. 85 % har sagt ja till Telias erbjudande.

Entreprenörerna kommer att kontakta resp. fastighetsägare. Arbetet kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2016.

 

24    Avtackning.

Lars Thoren avtackades för sina 10 år i styrelsen.

Lars Fagerberg, deltog ej på mötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

 

 

25    Årsstämmans genomförande

Gunvor Holmstedt framförde ett stort beröm till styrelsen för arbetet under året och ordförande Måns Isacsson för hans sätt att genomföra stämman.

 

26    Stämmoprotokoll

Skall inom två veckor finnas tillhanda på NSS hemsida och hos Ulf Johansson Östra Parkstigen 3. Protokollet ska då vara justerat.

 

27    Avslutning

Måns Isacsson tackade alla närvarande och avslutade NSS årsstämma 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vid protokollet        

                                                                

        Dag som ovan                                                                             Justeras

 

        Ulf Johansson                                                                              SturePetri

                                                                                      

 

                                                                                                             Björn Persson                                                               

 

 

 

 

    

 

  

Protokoll fört vid NSS årsstämma 12 mars 2016 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51 st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 

2        Godkännande av kallelsen

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

 

3        Val av ordförande för stämman.

Måns Isacsson valdes.

 

4        Val av sekreterare för mötet.

Ulf Johansson valdes.

 

5        Val av protokolljusterare tillika rösträknare, 2 st.

Sture Petri och Björn Persson valdes

 

6        Dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

7        Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

8        Revisionsberättelse, inkl årsredvisning

Revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

Ordf. klargjorde skillnader i kostnader jämfört 2014. Skillnader består till största del på att 13 månaders vattenräkningräkningar betalts till kommunen medan året före bara 11. Vidare att större underhållsinsattser gjorts på vägar och pumpsystem.

En diskussion uppkom ang. det relativa stora kapital som NSS har i div. fonder.

Mikael Holmstedt påpekade vikten av att alla vägar behandlas så lika som möjligt.

 

 

9        Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutet var enhälligt.

 

 

 

10    Ersättning till styrelsen för år 2016

Beslutades enligt följande:

Ordförande                                                         10 000 kr

Kassör                                                                    8 000 kr

Sekreterare                                                           8 000 kr

Vägansvarig                                                          3 000 kr

Ledningsansvarig                                                  3 000 kr

Vattenavläsningsansvarig                                     3 000 kr

 

 

11    Meddelande om röstnings- och debiteringslängd.

Informerades om och tillhandahölls för stämmodeltagarna.

 

 

12    Förslag till budget (administration, vägar, stamnätet) och uttaxeringar

Fastslogs.

 

13    Val

Styrelseordförande 1 år

Måns Isacsson valdes.

Styrelseledamöter 2 år, 2 st.

Marianne Wallin och Bengt Svensson valdes

Fyllnadsval 1 år 2 st.

Mattias Olsson och Karin Sönderskov valdes.

Suppleanter 1 år, 2 st.

Siggi Boman och Karin Sylvan valdes.

Revisorer 1 år 2 st.

Claes Gullmarstrand och Susanne Lindholm valdes.

Revisorssuppleant 1 år 1 st.

Peter Eriksson valdes

Valberedning 1 år 4 st. + styrelseordf.

Birgitta Engström, Björn Persson, Kent Sylvan, Marielle Korend-Larsson valdes.

Måns Isacsson är adjungerad.

 

14    Status—pågående översyn av debiteringslängden.

Ordföranden informerade om gjorda överenskommelser och vad som kvarstår. Diskussion uppstod kring begreppen sommar- resp. vinterboende. Styrelsen informerade om att gammalt beslut att alla ska betala taxa enligt vinterboende inte är godkänt eftersom det inte är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen kommer att återbetala det belopp som sommarboenden har betalt in som vore dom året-runt-boende. Totalt handlar det om 10 000-15 000 kr.

 

 

15    Reningsfastigheten

Ordförande gick igenom aktuelltläge. Detta framgår i verksamhetsberättelsen.

 

16    Motion från Stenungsögården ang. skyltar vid vänd- och parkeringsplatsen.

Motionen medföljer som bilaga med styrelsens kommentar till denna.

Representanter från motionärerna presenterade motionen och denna diskuterades bland deltagarna.

3 förslag utkristalliserade sig:

A)     Låta skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” sitta kvar.

B)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden”

C)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” vid vändplatsen. Sätta upp motsvarande skylt vid Lagmansvägen, Skomakareviksvägen och vid korsningen Koviksvägen/ Forselles väg.

Stämman beslutade enligt förslag C.

 

Roger Andersen ordnar i samråd med styrelsen en skylt/tavla med gemensam information och gällande regler för ön.

 

17    Belysningen på Stenungsön.

Styrelsen har som beslutats på föregående års stämma gått vidare med att se på förutsättningarna för utökad belysning på ön. Ordförande redovisade uppskattade kostnader framtagna av ” Trafiksystem i Väst”. Stämman beslutade att bordlägga frågan och skjuta över den till design-gruppen. Se nedan.

 

18    Sjöstigens gångväg

Ingen åtgärd aktuell. Om senare åtgärd av annan anledning blir aktuell ska bredden på stigen ses över.

 

19    Busskuren

Styrelsen har diskuterat frågan med Nösnäsgymnasiet.

Skolan kan bygga och måla en ny busskur för en kostnad av ca 10 000 kr(självkostnad).

Beslutades att gå vidare med detta förslag och kontakta gymnasiet till hösten 2016 för beställning.

 

 

20    ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Sammankallande blir Jonas Söderström. 

 

 

 

 

21    Fartbegränsning vid väg 160

En önskan har uppkommit att styrelsen ska kontakta vägverket om en ytterligare fartbegränsning av väg 160 vid utfart/infartsvägen från/till Stenungsön. Frågan ägs inte av NSS. Beslutades att en arbetsgrupp arbetar med problematiken. Gruppen ska bestå av Niklas Jernevad och Karin Sönderskov som också kontaktar Mats Reimertz för att höra om han kan deltaga.

 

 

22    Asfaltering av vägar.

Styrelsen undersöker förutsättningarna för att asfaltera Kihlmans väg och Kochs väg.

 

23    Fibergruppen.

John Sönderskov redogjorde för aktuellt läge. 85 % har sagt ja till Telias erbjudande.

Entreprenörerna kommer att kontakta resp. fastighetsägare. Arbetet kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2016.

 

24    Avtackning.

Lars Thoren avtackades för sina 10 år i styrelsen.

Lars Fagerberg, deltog ej på mötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

 

 

25    Årsstämmans genomförande

Gunvor Holmstedt framförde ett stort beröm till styrelsen för arbetet under året och ordförande Måns Isacsson för hans sätt att genomföra stämman.

 

26    Stämmoprotokoll

Skall inom två veckor finnas tillhanda på NSS hemsida och hos Ulf Johansson Östra Parkstigen 3. Protokollet ska då vara justerat.

 

27    Avslutning

Måns Isacsson tackade alla närvarande och avslutade NSS årsstämma 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vid protokollet        

                                                                

        Dag som ovan                                                                             Justeras

 

        Ulf Johansson                                                                              SturePetri

                                                                                      

 

                                                                                                             Björn Persson                                                               

 

 

 

 

    

 

  

Protokoll fört vid NSS årsstämma 12 mars 2016 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51 st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 

2        Godkännande av kallelsen

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

 

3        Val av ordförande för stämman.

Måns Isacsson valdes.

 

4        Val av sekreterare för mötet.

Ulf Johansson valdes.

 

5        Val av protokolljusterare tillika rösträknare, 2 st.

Sture Petri och Björn Persson valdes

 

6        Dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

7        Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

8        Revisionsberättelse, inkl årsredvisning

Revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

Ordf. klargjorde skillnader i kostnader jämfört 2014. Skillnader består till största del på att 13 månaders vattenräkningräkningar betalts till kommunen medan året före bara 11. Vidare att större underhållsinsattser gjorts på vägar och pumpsystem.

En diskussion uppkom ang. det relativa stora kapital som NSS har i div. fonder.

Mikael Holmstedt påpekade vikten av att alla vägar behandlas så lika som möjligt.

 

 

9        Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutet var enhälligt.

 

 

 

10    Ersättning till styrelsen för år 2016

Beslutades enligt följande:

Ordförande                                                         10 000 kr

Kassör                                                                    8 000 kr

Sekreterare                                                           8 000 kr

Vägansvarig                                                          3 000 kr

Ledningsansvarig                                                  3 000 kr

Vattenavläsningsansvarig                                     3 000 kr

 

 

11    Meddelande om röstnings- och debiteringslängd.

Informerades om och tillhandahölls för stämmodeltagarna.

 

 

12    Förslag till budget (administration, vägar, stamnätet) och uttaxeringar

Fastslogs.

 

13    Val

Styrelseordförande 1 år

Måns Isacsson valdes.

Styrelseledamöter 2 år, 2 st.

Marianne Wallin och Bengt Svensson valdes

Fyllnadsval 1 år 2 st.

Mattias Olsson och Karin Sönderskov valdes.

Suppleanter 1 år, 2 st.

Siggi Boman och Karin Sylvan valdes.

Revisorer 1 år 2 st.

Claes Gullmarstrand och Susanne Lindholm valdes.

Revisorssuppleant 1 år 1 st.

Peter Eriksson valdes

Valberedning 1 år 4 st. + styrelseordf.

Birgitta Engström, Björn Persson, Kent Sylvan, Marielle Korend-Larsson valdes.

Måns Isacsson är adjungerad.

 

14    Status—pågående översyn av debiteringslängden.

Ordföranden informerade om gjorda överenskommelser och vad som kvarstår. Diskussion uppstod kring begreppen sommar- resp. vinterboende. Styrelsen informerade om att gammalt beslut att alla ska betala taxa enligt vinterboende inte är godkänt eftersom det inte är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen kommer att återbetala det belopp som sommarboenden har betalt in som vore dom året-runt-boende. Totalt handlar det om 10 000-15 000 kr.

 

 

15    Reningsfastigheten

Ordförande gick igenom aktuelltläge. Detta framgår i verksamhetsberättelsen.

 

16    Motion från Stenungsögården ang. skyltar vid vänd- och parkeringsplatsen.

Motionen medföljer som bilaga med styrelsens kommentar till denna.

Representanter från motionärerna presenterade motionen och denna diskuterades bland deltagarna.

3 förslag utkristalliserade sig:

A)     Låta skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” sitta kvar.

B)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden”

C)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” vid vändplatsen. Sätta upp motsvarande skylt vid Lagmansvägen, Skomakareviksvägen och vid korsningen Koviksvägen/ Forselles väg.

Stämman beslutade enligt förslag C.

 

Roger Andersen ordnar i samråd med styrelsen en skylt/tavla med gemensam information och gällande regler för ön.

 

17    Belysningen på Stenungsön.

Styrelsen har som beslutats på föregående års stämma gått vidare med att se på förutsättningarna för utökad belysning på ön. Ordförande redovisade uppskattade kostnader framtagna av ” Trafiksystem i Väst”. Stämman beslutade att bordlägga frågan och skjuta över den till design-gruppen. Se nedan.

 

18    Sjöstigens gångväg

Ingen åtgärd aktuell. Om senare åtgärd av annan anledning blir aktuell ska bredden på stigen ses över.

 

19    Busskuren

Styrelsen har diskuterat frågan med Nösnäsgymnasiet.

Skolan kan bygga och måla en ny busskur för en kostnad av ca 10 000 kr(självkostnad).

Beslutades att gå vidare med detta förslag och kontakta gymnasiet till hösten 2016 för beställning.

 

 

20    ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Sammankallande blir Jonas Söderström. 

 

 

 

 

21    Fartbegränsning vid väg 160

En önskan har uppkommit att styrelsen ska kontakta vägverket om en ytterligare fartbegränsning av väg 160 vid utfart/infartsvägen från/till Stenungsön. Frågan ägs inte av NSS. Beslutades att en arbetsgrupp arbetar med problematiken. Gruppen ska bestå av Niklas Jernevad och Karin Sönderskov som också kontaktar Mats Reimertz för att höra om han kan deltaga.

 

 

22    Asfaltering av vägar.

Styrelsen undersöker förutsättningarna för att asfaltera Kihlmans väg och Kochs väg.

 

23    Fibergruppen.

John Sönderskov redogjorde för aktuellt läge. 85 % har sagt ja till Telias erbjudande.

Entreprenörerna kommer att kontakta resp. fastighetsägare. Arbetet kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2016.

 

24    Avtackning.

Lars Thoren avtackades för sina 10 år i styrelsen.

Lars Fagerberg, deltog ej på mötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

 

 

25    Årsstämmans genomförande

Gunvor Holmstedt framförde ett stort beröm till styrelsen för arbetet under året och ordförande Måns Isacsson för hans sätt att genomföra stämman.

 

26    Stämmoprotokoll

Skall inom två veckor finnas tillhanda på NSS hemsida och hos Ulf Johansson Östra Parkstigen 3. Protokollet ska då vara justerat.

 

27    Avslutning

Måns Isacsson tackade alla närvarande och avslutade NSS årsstämma 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vid protokollet        

                                                                

        Dag som ovan                                                                             Justeras

 

        Ulf Johansson                                                                              SturePetri

                                                                                      

 

                                                                                                             Björn Persson                                                               

 

 

 

 

    

 

  

Protokoll fört vid NSS årsstämma 12 mars 2016 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51 st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 

2        Godkännande av kallelsen

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

 

3        Val av ordförande för stämman.

Måns Isacsson valdes.

 

4        Val av sekreterare för mötet.

Ulf Johansson valdes.

 

5        Val av protokolljusterare tillika rösträknare, 2 st.

Sture Petri och Björn Persson valdes

 

6        Dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

7        Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

8        Revisionsberättelse, inkl årsredvisning

Revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

Ordf. klargjorde skillnader i kostnader jämfört 2014. Skillnader består till största del på att 13 månaders vattenräkningräkningar betalts till kommunen medan året före bara 11. Vidare att större underhållsinsattser gjorts på vägar och pumpsystem.

En diskussion uppkom ang. det relativa stora kapital som NSS har i div. fonder.

Mikael Holmstedt påpekade vikten av att alla vägar behandlas så lika som möjligt.

 

 

9        Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutet var enhälligt.

 

 

 

10    Ersättning till styrelsen för år 2016

Beslutades enligt följande:

Ordförande                                                         10 000 kr

Kassör                                                                    8 000 kr

Sekreterare                                                           8 000 kr

Vägansvarig                                                          3 000 kr

Ledningsansvarig                                                  3 000 kr

Vattenavläsningsansvarig                                     3 000 kr

 

 

11    Meddelande om röstnings- och debiteringslängd.

Informerades om och tillhandahölls för stämmodeltagarna.

 

 

12    Förslag till budget (administration, vägar, stamnätet) och uttaxeringar

Fastslogs.

 

13    Val

Styrelseordförande 1 år

Måns Isacsson valdes.

Styrelseledamöter 2 år, 2 st.

Marianne Wallin och Bengt Svensson valdes

Fyllnadsval 1 år 2 st.

Mattias Olsson och Karin Sönderskov valdes.

Suppleanter 1 år, 2 st.

Siggi Boman och Karin Sylvan valdes.

Revisorer 1 år 2 st.

Claes Gullmarstrand och Susanne Lindholm valdes.

Revisorssuppleant 1 år 1 st.

Peter Eriksson valdes

Valberedning 1 år 4 st. + styrelseordf.

Birgitta Engström, Björn Persson, Kent Sylvan, Marielle Korend-Larsson valdes.

Måns Isacsson är adjungerad.

 

14    Status—pågående översyn av debiteringslängden.

Ordföranden informerade om gjorda överenskommelser och vad som kvarstår. Diskussion uppstod kring begreppen sommar- resp. vinterboende. Styrelsen informerade om att gammalt beslut att alla ska betala taxa enligt vinterboende inte är godkänt eftersom det inte är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen kommer att återbetala det belopp som sommarboenden har betalt in som vore dom året-runt-boende. Totalt handlar det om 10 000-15 000 kr.

 

 

15    Reningsfastigheten

Ordförande gick igenom aktuelltläge. Detta framgår i verksamhetsberättelsen.

 

16    Motion från Stenungsögården ang. skyltar vid vänd- och parkeringsplatsen.

Motionen medföljer som bilaga med styrelsens kommentar till denna.

Representanter från motionärerna presenterade motionen och denna diskuterades bland deltagarna.

3 förslag utkristalliserade sig:

A)     Låta skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” sitta kvar.

B)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden”

C)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” vid vändplatsen. Sätta upp motsvarande skylt vid Lagmansvägen, Skomakareviksvägen och vid korsningen Koviksvägen/ Forselles väg.

Stämman beslutade enligt förslag C.

 

Roger Andersen ordnar i samråd med styrelsen en skylt/tavla med gemensam information och gällande regler för ön.

 

17    Belysningen på Stenungsön.

Styrelsen har som beslutats på föregående års stämma gått vidare med att se på förutsättningarna för utökad belysning på ön. Ordförande redovisade uppskattade kostnader framtagna av ” Trafiksystem i Väst”. Stämman beslutade att bordlägga frågan och skjuta över den till design-gruppen. Se nedan.

 

18    Sjöstigens gångväg

Ingen åtgärd aktuell. Om senare åtgärd av annan anledning blir aktuell ska bredden på stigen ses över.

 

19    Busskuren

Styrelsen har diskuterat frågan med Nösnäsgymnasiet.

Skolan kan bygga och måla en ny busskur för en kostnad av ca 10 000 kr(självkostnad).

Beslutades att gå vidare med detta förslag och kontakta gymnasiet till hösten 2016 för beställning.

 

 

20    ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Sammankallande blir Jonas Söderström. 

 

 

 

 

21    Fartbegränsning vid väg 160

En önskan har uppkommit att styrelsen ska kontakta vägverket om en ytterligare fartbegränsning av väg 160 vid utfart/infartsvägen från/till Stenungsön. Frågan ägs inte av NSS. Beslutades att en arbetsgrupp arbetar med problematiken. Gruppen ska bestå av Niklas Jernevad och Karin Sönderskov som också kontaktar Mats Reimertz för att höra om han kan deltaga.

 

 

22    Asfaltering av vägar.

Styrelsen undersöker förutsättningarna för att asfaltera Kihlmans väg och Kochs väg.

 

23    Fibergruppen.

John Sönderskov redogjorde för aktuellt läge. 85 % har sagt ja till Telias erbjudande.

Entreprenörerna kommer att kontakta resp. fastighetsägare. Arbetet kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2016.

 

24    Avtackning.

Lars Thoren avtackades för sina 10 år i styrelsen.

Lars Fagerberg, deltog ej på mötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

 

 

25    Årsstämmans genomförande

Gunvor Holmstedt framförde ett stort beröm till styrelsen för arbetet under året och ordförande Måns Isacsson för hans sätt att genomföra stämman.

 

26    Stämmoprotokoll

Skall inom två veckor finnas tillhanda på NSS hemsida och hos Ulf Johansson Östra Parkstigen 3. Protokollet ska då vara justerat.

 

27    Avslutning

Måns Isacsson tackade alla närvarande och avslutade NSS årsstämma 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vid protokollet        

                                                                

        Dag som ovan                                                                             Justeras

 

        Ulf Johansson                                                                              SturePetri

                                                                                      

 

                                                                                                             Björn Persson                                                               

 

 

 

 

    

 

  

Protokoll fört vid NSS årsstämma 12 mars 2016 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51 st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 

2        Godkännande av kallelsen

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

 

3        Val av ordförande för stämman.

Måns Isacsson valdes.

 

4        Val av sekreterare för mötet.

Ulf Johansson valdes.

 

5        Val av protokolljusterare tillika rösträknare, 2 st.

Sture Petri och Björn Persson valdes

 

6        Dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

7        Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

8        Revisionsberättelse, inkl årsredvisning

Revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

Ordf. klargjorde skillnader i kostnader jämfört 2014. Skillnader består till största del på att 13 månaders vattenräkningräkningar betalts till kommunen medan året före bara 11. Vidare att större underhållsinsattser gjorts på vägar och pumpsystem.

En diskussion uppkom ang. det relativa stora kapital som NSS har i div. fonder.

Mikael Holmstedt påpekade vikten av att alla vägar behandlas så lika som möjligt.

 

 

9        Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutet var enhälligt.

 

 

 

10    Ersättning till styrelsen för år 2016

Beslutades enligt följande:

Ordförande                                                         10 000 kr

Kassör                                                                    8 000 kr

Sekreterare                                                           8 000 kr

Vägansvarig                                                          3 000 kr

Ledningsansvarig                                                  3 000 kr

Vattenavläsningsansvarig                                     3 000 kr

 

 

11    Meddelande om röstnings- och debiteringslängd.

Informerades om och tillhandahölls för stämmodeltagarna.

 

 

12    Förslag till budget (administration, vägar, stamnätet) och uttaxeringar

Fastslogs.

 

13    Val

Styrelseordförande 1 år

Måns Isacsson valdes.

Styrelseledamöter 2 år, 2 st.

Marianne Wallin och Bengt Svensson valdes

Fyllnadsval 1 år 2 st.

Mattias Olsson och Karin Sönderskov valdes.

Suppleanter 1 år, 2 st.

Siggi Boman och Karin Sylvan valdes.

Revisorer 1 år 2 st.

Claes Gullmarstrand och Susanne Lindholm valdes.

Revisorssuppleant 1 år 1 st.

Peter Eriksson valdes

Valberedning 1 år 4 st. + styrelseordf.

Birgitta Engström, Björn Persson, Kent Sylvan, Marielle Korend-Larsson valdes.

Måns Isacsson är adjungerad.

 

14    Status—pågående översyn av debiteringslängden.

Ordföranden informerade om gjorda överenskommelser och vad som kvarstår. Diskussion uppstod kring begreppen sommar- resp. vinterboende. Styrelsen informerade om att gammalt beslut att alla ska betala taxa enligt vinterboende inte är godkänt eftersom det inte är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen kommer att återbetala det belopp som sommarboenden har betalt in som vore dom året-runt-boende. Totalt handlar det om 10 000-15 000 kr.

 

 

15    Reningsfastigheten

Ordförande gick igenom aktuelltläge. Detta framgår i verksamhetsberättelsen.

 

16    Motion från Stenungsögården ang. skyltar vid vänd- och parkeringsplatsen.

Motionen medföljer som bilaga med styrelsens kommentar till denna.

Representanter från motionärerna presenterade motionen och denna diskuterades bland deltagarna.

3 förslag utkristalliserade sig:

A)     Låta skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” sitta kvar.

B)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden”

C)     Ta bort skylten ”motorfordonstrafik förbjuden” vid vändplatsen. Sätta upp motsvarande skylt vid Lagmansvägen, Skomakareviksvägen och vid korsningen Koviksvägen/ Forselles väg.

Stämman beslutade enligt förslag C.

 

Roger Andersen ordnar i samråd med styrelsen en skylt/tavla med gemensam information och gällande regler för ön.

 

17    Belysningen på Stenungsön.

Styrelsen har som beslutats på föregående års stämma gått vidare med att se på förutsättningarna för utökad belysning på ön. Ordförande redovisade uppskattade kostnader framtagna av ” Trafiksystem i Väst”. Stämman beslutade att bordlägga frågan och skjuta över den till design-gruppen. Se nedan.

 

18    Sjöstigens gångväg

Ingen åtgärd aktuell. Om senare åtgärd av annan anledning blir aktuell ska bredden på stigen ses över.

 

19    Busskuren

Styrelsen har diskuterat frågan med Nösnäsgymnasiet.

Skolan kan bygga och måla en ny busskur för en kostnad av ca 10 000 kr(självkostnad).

Beslutades att gå vidare med detta förslag och kontakta gymnasiet till hösten 2016 för beställning.

 

 

20    ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Sammankallande blir Jonas Söderström. 

 

 

 

 

21    Fartbegränsning vid väg 160

En önskan har uppkommit att styrelsen ska kontakta vägverket om en ytterligare fartbegränsning av väg 160 vid utfart/infartsvägen från/till Stenungsön. Frågan ägs inte av NSS. Beslutades att en arbetsgrupp arbetar med problematiken. Gruppen ska bestå av Niklas Jernevad och Karin Sönderskov som också kontaktar Mats Reimertz för att höra om han kan deltaga.

 

 

22    Asfaltering av vägar.

Styrelsen undersöker förutsättningarna för att asfaltera Kihlmans väg och Kochs väg.

 

23    Fibergruppen.

John Sönderskov redogjorde för aktuellt läge. 85 % har sagt ja till Telias erbjudande.

Entreprenörerna kommer att kontakta resp. fastighetsägare. Arbetet kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2016.

 

24    Avtackning.

Lars Thoren avtackades för sina 10 år i styrelsen.

Lars Fagerberg, deltog ej på mötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

 

 

25    Årsstämmans genomförande

Gunvor Holmstedt framförde ett stort beröm till styrelsen för arbetet under året och ordförande Måns Isacsson för hans sätt att genomföra stämman.

 

26    Stämmoprotokoll

Skall inom två veckor finnas tillhanda på NSS hemsida och hos Ulf Johansson Östra Parkstigen 3. Protokollet ska då vara justerat.

 

27    Avslutning

Måns Isacsson tackade alla närvarande och avslutade NSS årsstämma 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vid protokollet        

                                                                

        Dag som ovan                                                                             Justeras

 

        Ulf Johansson                                                                              SturePetri

                                                                                      

 

                                                                                                             Björn Persson