Du är här

Stämmoprotokoll 2017

Norra Stenungsöns samfällighetsförening, NSS Protokoll fört vid NSS årsstämma 11 mars 2017 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 53 st.

1 Mötets öppnande Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2 Godkännande av kallelsen Mötet har utlysts enligt stadgarna.

3 Val av ordförande för stämman. Måns Isacsson valdes.

4 Val av sekreterare för mötet. Ulf Johansson valdes.

5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare, 2 st. Ragnar Beyer och Björn Persson valdes

6 Dagordning Dagordningen fastställdes.

7 Verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

8 Årsredovisningen Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna

9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

10 Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Beslutet var enhälligt.

11 Ersättning till styrelsen för år 2017 Beslutades enligt följande: oförändrat Ordförande 10 000 kr Kassör 8 000 kr Sekreterare 8 000 kr Vägansvarig 3 000 kr Ledningsansvarig 3 000 kr Vattenavläsningsansvarig 3 000 kr

12 Meddelande om röstnings- och debiteringslängd. Informerades om och tillhandahölls för stämmodeltagarna.

13 Förslag till budget (administration, vägar, stamnätet) och uttaxeringar Fastslogs.

14 Val Styrelseordförande 1 år Ulf Johansson valdes. Styrelseledamöter 2 år, 3 st. Siggi Boman, Karin Sönderskov och Bert Andersson valdes Suppleanter 1 år, 2 st. Jonas Holmberg valdes. En suppleantplats är vakant. Revisorer 1 år 2 st. Peter Eriksson och Susanne Lindholm valdes. Revisorssuppleant 1 år 1 st. Vakant Valberedning 1 år 4 st. + styrelseordf. Birgitta Engström (sammankallande), Björn Persson, Kent Sylvan, Marielle Korend-Larsson valdes. Ordförande är adjungerad.

15 Motioner Inga sådana inkomna.

16 Asfaltering av Kihlmans- och Kochs väg. Beslutades genomföras. Beslutet var enhälligt. Redovisad kostnadsuppskattning ca 154 TSEK att läggas till budget för 2017. Diskussion uppkom om eventuell retroaktiv ersättning av Skomakareviksvägens asfaltering 2012 som finansierats av de kringboende fastighetsägarna. Frågan noterades.

17 Gestaltningsgruppen. Marielle Korend-Larsson presenterade gruppens arbete. Ordföranden gick igenom styrelsens kommentar till gestaltningsgruppens förslag ( var utskickat med kallelsen) Beslutades att styrelsen jobbar vidare enligt nuvarande plan, att byta ut lampor till LED allteftersom behov finns. NSS ställer sig bakom en ytterligare ”Up-light” vid Villa Vanahem (8000 kr läggs till presenterad budget) Beslutades också att NSS ska se över totala belysningsbehovet på Ön och titta på alternativa lösningar på belysningen.

18 Design-gruppens arbete Stämman beslutade att fortsätta stötta gruppen i dess arbete.

19 Avtackningar NSS nyvalde ordf. avtackade Måns Isacsson och Mattias Olsson för deras arbete i NSS

20 Stämmoprotokoll Beslutades att protokollet ska finnas tillgängligt dels hos sekreteraren dels på NSS hemsida senast 2 veckor efter stämman.

21 Avslut Ulf Johansson tackade alla närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet

Dag som ovan

Justeras Ulf Johansson

Ragnar Beyer

Björn Persson