Stadgar för Stenungsöns Tennisklubb

 § 1

Klubben har till ändamål att främja intresset för tennis i allmänhet och särskilt gagna medlemmarnas tennisintresse.

§2
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Beslut i mindre angelägenheter fattas av klubbens styrelse. Denna är tillika klubbens verkställande och förvaltande organ. Då det gäller försäljning och belåning av klubbens fasta egendom, erfodras alltid beslut av årsmötet.

§3
Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 06-01 till och med 05-31 nästa år.

§4
Till medlem kan antagas varje myndig person som, permanent eller sommargäst, bor på Stenungsön och som är beredd att efterkomma dessa stadgar. Styrelsen beslutar om antagande av medlem. Om inga andra skäl föreligger, skall medlem upptagas i den ordning de hos styrelsen anmält intresse av medlemskap.

§5
Medlem skall vid inträde i klubben erlägga fastställd inträdesavgift och dessutom årligen den fastställda medlemsavgiften. Inträdesavgift och medlemsavgift fastställes på årsmötet.

§6

6.1 Efter anmälan till styrelsen har medlem rätt att utträda ur klubben.
6.2 Skulle medlem upphöra att bo på Stenunsön och vara bosatt så, att
han/hon inte längre regebundet kan utnyttja banan, skall han/hon
utträda ur klubben.
6.3 Medelm kan uteslutas ur klubben om inte fastställd avgift erlagts eller
om andra skäl föreligger.
6.4 Styrelsen beslutar om medlems utträde enligt 6.2 och om uteslutning
enligt 6.3
6.5 Medlem antagen efter 99-01-01 har istället för inträdesavgift, betalat
en spelrätt. Denna återfås ej vid utträde.
6.6 Medlem som betalat inträdesavgift innan 99-01-01 äger rätt att återfå
denna under förutsättning att sådan återbetalning kan ske utan
hinder av klubbens förpliktelser gentemot utomstående borgenärer.

§7
Klubbens styrelse har sitt säte på Stenungsön och består av högst fem ledamöter och högst lika många suppleanter.Årsmötet utser ordföranden i styrelsen. Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga erfoderliga funktionärer. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande.

§8
Styrelsen gemensamt eller två av styrelsen därtill bemynigade personer äger teckna klubbens firma.

§9
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning, även för de beslut angående medlens användning om de i protokoll ej låtit anteckna avvikande mening.

§10
Styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper skall granskas av revisor.

§ 11
Klubben skall varje år hålla ordinarie årsmöte.Kallelse till årsmöte skall anslås vd tennisbanan eller meddelas medlemmarna på annat sätt minst 10 dagar före årsmötet.

§ 12
På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreteare för mötet samt 2 justeringsmän.
2. Fråga om kallelsen till mötet skett i vederbörlig ordning. 
3. Föredragning av klubbens balansräkning samt vinst-och förlusträkning.
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
5. Val av
a) ordföranden i tennisklubbens styrelse
b) övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter
c) en revisor
d) valberedning
6. Övriga frågor

§ 13
Styrelsen äger rätt att sammankalla till extra möte när så anses nödvändigt eller när minst en femtedel av klubbens medlemmar inkommit till styrelsen med en skriftlig begäran därom. Klubbsammanträde skall avsändas till medlemmarna minst 10 dagar innan sammanträdet.

§ 14
På årsmötet liksom på extra möte får endast förekomma de ärenden som upptagits på föredragningslistan. Annat ärende kan tas upp till behandling om samtliga närvarande är ense om det.

§ 15
För ändring eller tillägg till dessa stadgar och beträffande klubbens upplösning fodras två på varandra följande klubbmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte.

Stenungsön 05-10-05